23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/2


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší soud České republiky (Tšehhi Vabariik) 16. septembril 2016 – kriminaalasi Juraj Sokáč’i süüdistuses

(Kohtuasi C-497/16)

(2017/C 022/02)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nejvyšší soud České republiky

Põhikohtuasja pool

Juraj Sokáč

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2001/83/EC (1) määratletud ravimeid, mis sisaldavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 273/2004 (2) tähenduses „loetletud lähteaineid“, saab selle määruse artikli 2 punkti a alusel pidada sellisteks, mis ei kuulu selle määruse kohaldamisalasse vastavalt Euroopa Liidu Kohtu otsusele liidetud kohtuasjades C-627/13 ja C-2/14, isegi pärast nimetatud sätte muutmist määrusega nr 1258/2013 (3) ja arvestades seda, et määruse nr 111/2005 (4) artikli 2 punktiga a, määrusega nr 1259/2013 (5) muudetud redaktsioonis, tuuakse efedriini ja pseudoefedriin määrusega nr 111/2005 ette nähtud regulatsiooni kohaldamisalasse?


(1)  EÜT L 311, lk 67; ELT eriväljaanne 13/027, lk 69.

(2)  ELT L 47, lk 1; ELT eriväljaanne 15/008, lk 46.

(3)  ELT L 330, lk 21.

(4)  ELT L 22, lk 1.

(5)  ELT L 330, lk 30.