31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/20


Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) 18. augustil 2016 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 20. juuli 2016. aasta otsuse peale kohtuasjas T-674/15: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-464/16 P)

(2016/C 402/22)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) (esindaja: advokaat D. Lazar)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

1.

Tühistada täies ulatuses Üldkohtu 20. juuli 2016. aasta otsus kohtuasjas T-674/15.

2.

Tühistada komisjoni 9. oktoobri 2015. aasta otsus (Ares(2015)4207700) ja 14. augusti 2015. aasta otsus (Ares(2015)3532556), millega ei anta apellandile luba dokumentidega tutvumiseks.

3.

Kohustada komisjoni võimaldama apellandile juurdepääs kõikidele Ungari valitsuse dokumentidele, mis puudutavad EU Piloti menetlust 6874/14/JUST (CHAP(2015)00353 ja CHAP(2015)00555), olenemata sellest, kas need dokumendid on juba olemas või esitatakse need alles edaspidi.

4.

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebust Üldkohtu nimetatud otsuse peale põhjendatakse järgmiselt:

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt ei ole poolel olenemata tema staatusest Euroopa Kohtu põhikirja tähenduses lubatud ise hagi esitada, vaid ta peab kasutama kolmanda isiku teenuseid (1).

Lisaks ei tohiks advokaadid, kes täidavad juhtimisülesandeid juriidilise isiku organites, esindada nende juriidiliste isikute huve liidu kohtus (2).

Apellandi arvates on Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli 6 lõikega 3.

Euroopa Kohtu praktikast ei ilmne, millist legitiimset eesmärki taotleb Euroopa Kohus põhikirja sellise tõlgendamisega. Samuti ei ole selge, millise tõlgendusega jõuab Euroopa Kohus tulemusele, et esindaja peab olema sõltumatu kolmas isik. Põhikirjas vähemalt sellist sõnastust ei ole.

Euroopa Kohtu põhikirja tuleb tõlgendada nii, et iga pool ja iga juriidiline isik võib vabalt valida oma esindaja.


(1)  Kohtumäärus, 5.12.96, Lopes vs. Euroopa Kohus, C-174/96 P, EU:C:1996:473, punkt 11; kohtumäärus, 21.11.2007, Correia de Matos vs. Parlament, C-502/06 P, ei avaldata; EU:C:2007:696, punkt 11; kohtumäärus, 29.9.2010, EREF vs. Kommission, C-74/10 P ja C-75/10 P, ei avaldata, EU:C:2010:557, punkt 54.

(2)  Kohtumäärus, 8.12.1999, Euro-Lex vs. Siseturu Ühtlustamise Amet [EU-Lex], T-79/99, EU:T:1999:312, punkt 29; kohtumäärus, 13.1.2005, Suivida vs. komisjon, T-184/04, EU:T:2005:7, punkt 10; kohtumäärus, 30.11.2012, Activa Preferentes vs. nõukogu, T-437/12, ei avaldata, EU:T:2012:638, punkt 7.