22.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/9


Euroopa Kohtu (esimene koda) 23. novembri 2017. aasta otsus (Commissione tributaria provinciale di Siracusa eelotsusetaotlus – Itaalia) – Enzo Di Maura versus Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

(Kohtuasi C-246/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Käibemaks - Maksustatav summa - Kuues direktiiv 77/388/EMÜ - Artikli 11 C osa lõike 1 teine lõik - Maksustatava väärtuse vähendamise õiguse piiramine lepingupartneripoolse tasu maksmata jätmise korral - Liikmesriikide kaalutlusruum direktiivi ülevõtmisel - Ettevõtja eelrahastamise perioodi proportsionaalsus))

(2018/C 022/10)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Commissione tributaria provinciale di Siracusa

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Enzo Di Maura

Vastustaja: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

Resolutsioon

Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas artikli 11 C osa lõike 1 teist lõiku tuleb tõlgendada nii, et liikmesriik ei või käibemaksuga maksustatava väärtuse vähendamisele seada tingimust, et maksejõuetusmenetlus ei andnud tulemusi, kui see menetlus võib kesta üle kümne aasta.


(1)  ELT C 260, 18.7.2016.