18.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 437/7


Euroopa Kohtu (suurkoda) 25. oktoobri 2017. aasta otsus (Sąd Najwyższy eelotsusetaotlus – Poola) – menetlus, mille algatamist taotles POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o., likvideerimisel

(Kohtuasi C-106/16) (1)

((Eelotsusetaotlus - Asutamisvabadus - Äriühingu piiriülene ümberkujundamine - Äriühingu põhikirjajärgse asukoha üleviimine teise liikmesriiki tegelikku asukohta muutmata - Äriregistrist kustutamisest keeldumine - Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt kustutatakse äriühing äriregistrist tingimusel, et äriühing on likvideerimismenetluse tulemusel lõpetatud - Asutamisvabaduse kohaldamisala - Asutamisvabaduse piirang - Võlausaldajate, vähemusosanike ja töötajate huvide kaitse - Kuritarvituste vastane võitlus))

(2017/C 437/10)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Najwyższy

Põhikohtuasja pool

POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o., likvideerimisel

Resolutsioon

1.

ELTL artikleid 49 ja 54 tuleb tõlgendada nii, et asutamisvabadus on kohaldatav liikmesriigi õiguse alusel asutatud äriühingu põhikirjajärgse asukoha üleviimisele teise liikmesriigi territooriumile, et kujundada see kooskõlas teise liikmesriigi õigusnormides kehtestatud tingimustega ümber äriühinguks, millele on kohaldatav viimase liikmesriigi õigus, ilma et muudetaks äriühingu tegelikku asukohta.

2.

ELTL artikleid 49 ja 54 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus sellised liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt saab liikmesriigi õiguse alusel asutatud äriühingu põhikirjajärgse asukoha teise liikmesriigi territooriumile üle viia, et kujundada see kooskõlas teise liikmesriigi õigusnormides kehtestatud tingimustega ümber äriühinguks, millele on kohaldatav viimase liikmesriigi õigus, tingimusel, et esimene äriühing likvideeritakse.


(1)  ELT C 211, 13.6.2016.