22.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 68/41


22. detsembril 2015 esitatud hagi – Facebook vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Brand IP Licensing (lovebook)

(Kohtuasi T-757/15)

(2016/C 068/52)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Facebook, Inc. (Menlo Park, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: advokaadid M. Granado Carpenter ja M. Polo Carreño)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Brand IP Licensing Ltd (Road Town, Briti Neitsisaared)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ühenduse sõnamärk „lovebook” – registreerimistaotlus nr 9 926 577

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 30. septembri 2015. aasta otsus asjas R 2028/2014-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus tervikuna, kuna sellega tühistati vastulausete osakonna otsus nõustuda vastulausega ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlusele nr 9 926 577 LOVEBOOK segiajamise tõenäosusele tuginedes, sest hageja leiab, et tähiste sarnased omadused on erinevusega võrreldes vähetähtsad ja asjaomane avalikku tajub tähistest jäävat tervikmuljet erinevalt, ning seda vaatamata varasemate kaubamärkide keskmisest tugevamale eristusvõimele;

mõista hageja kasuks välja kohtukulud Üldkohtu menetluses.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.