15.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 59/33


3. detsembril 2015 esitatud hagi – Crédit Mutuel Arkéa versus EKP

(Kohtuasi T-712/15)

(2016/C 059/38)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq-Kerhuon, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat H. Savoie)

Kostja: Euroopa Keskpank (EKP)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Keskpanga 5. oktoobri 2015. aasta otsus (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B8NLR5984/28), millega nähakse ette Groupe Crédit Mutuel’i suhtes kohaldatavad usaldatavusnõuded.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

1.

Esimene väide, et Euroopa Keskpanga 5. oktoobri 2015. aasta otsus (edaspidi „otsus”) on õigusvastane, sest sellega eiratakse Euroopa õigusnorme, mis piiravad EKP pädevust usaldatavusnõuete täitmise järelevalve osas nii, et tal on see üksnes seoses krediidiasutustega. Sellel väitel on neli haru.

Esimese haru kohaselt piiravad usaldatavusnõuete täitmise järelevalve osas EKP suhtes kohaldatavad õigusnormid tema pädevuse rangelt krediidiasutuste ja muude finantsasutustega.

Teise haru kohaselt ei ole Confédération nationale du Crédit Mutuel’i (CNCM) puhul tegemist krediidiasutusega ning seega ei saa Crédit Mutuel’i järelevalve EKP poolt toimuda sellel tasandil.

Kolmanda haru kohaselt kinnitab seda, et EKP ei saa teostada CNCM suhtes usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, asjaolu, et tal puudub mis tahes karistamispädevus, nagu EKP ka ise tunnistab.

Neljanda haru kohaselt on püüe kirjutada kontsernile Crédit Mutuel (keda õiguslikult olemas ei ole) otsusega ette parandusmeetmed mõttetu ja õiguslikult väär, sest puudub täielikult pädevus kirjutada CNCM-ile ette meetmeid.

2.

Teine väide, et otsus tuleks tühistada ka seetõttu, et selles ollakse õigusvastaselt seisukohal, et Crédit Mutuel tervikuna kujutab endast kontserni usaldatavusnõuete täitmise järelevalve valdkonna Euroopa õigusnormide tähenduses. Sellel väitel on kolm haru.

Esimese haru kohaselt on Euroopa õigusnormides üldpõhimõttena sätestatud krediidiasutuste suhtes teostatav individuaalne usaldatavusnõuete täitmise järelevalve; vastastikuse kindlustuse kontsernide tasandil teostatav konsolideeritud usaldatavusnõuete täitmise järelevalve on asjakohane eeldusel, et need on samastatavad üheainsa üksusega.

Teise haru kohaselt ei ole täidetud tingimused, mis on Euroopa õigusnormides ette nähtud selleks, et oleks võimalik teostada konsolideeritud usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet panganduskontsernide tasandil.

Kolmanda haru kohaselt ei ole käesolevas kohtuasjas täidetud ükski kolmest tingimusest, mis võimaldavad teostada konsolideeritud järelevalvet Crédit Mutuel’i kui terviku tasandil.

3.

Kolmas väide, et otsus tuleks tühistada ka seetõttu, et sellega suurendatakse kontserni Crédit Mutuel Arkéa suhtes kohaldatavat esimese taseme (1. kategooria) omavahendite nõude määra 8 %-lt 11 %-le. Sellel väitel on kaks haru.

Esimese haru kohaselt on otsuses rikutud õigusnorme.

Teise haru kohaselt sisaldab otsus hindamisvigasid.