8.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 48/65


13. novembril 2015 esitatud hagi – Tchobanov versus parlament

(Kohtuasi T-651/15)

(2016/C 048/73)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Atanas Tchobanov (Le Plessis Robinson, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat N. Pirc Musar)

Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Parlamendi 16. septembri 2015. aasta otsus A(2015)8659 C, millega jäeti rahuldamata hageja kordustaotlus tutvuda teatavate dokumentidega seoses Euroopa Parlamendi liikmete reisikuludega, päevarahadega, üldkulude hüvitistega ja personalikuludega;

mõista hageja kohtukulud ning menetlusse astujate kohtukulud Üldkohtu kodukorra artiklite 134 ja 140 alusel välja parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

1.

Esimene väide, et on rikutud määruse 1049/2001 (1) artikli 4 lõike 1 punkti b koostoimes määruse 45/2001 (2) artikli 8 punktiga b, kuna taotletud isikuandmed ei ole ühenduse õiguse alusel kaitse all.

2.

Teine väide, et on rikutud määruse 1049/2001 artikli 4 lõike 1 punkti b koostoimes määruse 45/2001 artikli 8 punktiga b, kuna taotletud andmetega ei lubatud tutvuda, kuigi avaldamise tingimused olid täidetud.

3.

Kolmas väide, et on rikutud määruse 1049/2001 artiklites 2 ja 4 koostoimes artikli 6 lõikega 3 esitatud üldist kohustust uurida iga üksikut dokumenti eraldi.

4.

Neljas väide, et on rikutud määruse 1049/2001 artikli 4 lõiget 6, kuna keeldumine lubamast tutvuda osaliselt taotletud dokumentidega ei olnud põhjendatud.

5.

Viies väide, et on rikutud põhjendamiskohustust, mis on nõutud määruse 1049/2001 artikli 7 lõikes 1 ja artikli 8 lõikes 1, kuna parlament ei vastanud kõigile hageja argumentidele.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, lk 43; ELT eriväljaanne 01/03, lk 331).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, lk 1, ELT eriväljaanne 13/26, lk 102).