25.1.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 27/70


12. novembril 2015 esitatud hagi – JT International versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Habanos (PUSH)

(Kohtuasi T-633/15)

(2016/C 027/88)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: JT International SA (Genf, Šveits) (esindajad: barrister S. Malynicz, solicitor K. Gilbert ja solicitor M. Gilbert)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Corporación Habanos, SA (Havanna, Kuuba)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ühenduse sõnamärk „PUSH” – registreerimistaotlus nr 11 639 903

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti viienda apellatsioonikoja 10. augusti 2015. aasta otsus asjas R 3046/2014-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt ja teiselt menetluspoolelt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.