30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/71


1. oktoobril 2015 esitatud hagi – Syndial versus komisjon

(Kohtuasi T-581/15)

(2015/C 398/85)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Syndial SpA – Attività Diversificate (San Donato Milanese, Itaalia) (esindajad: advokaadid L. Acquarone ja S. Grassi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul tühistada ja/või muuta Euroopa Komisjoni 3. augusti 2015. aasta märgukirja viitega Ares(20015)3238796 „Komisjoni nimel tehtud peasekretariaadi otsus määruse (EÜ) nr 1049/2001 rakendusssätete artikli 4 kohaldamise kohta”, mis puudutab „Dokumentidega tutvumise kordustaotlust määruse (EÜ) nr 1049/2001 tähenduses – GESTDEM 2015/2796” ja milles jäeti taas kord rahuldamata Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi 16. juuni 2015. aasta märgukirjaga ENV.D.2/MC/vf/ARES(2015) juba rahuldamata jäetud Syndical SpA 6. mai 2015. aasta kirjaga INAMB-10/15 esitatud dokumentidega tutvumise taotlus, mis edastati tähitud kirjaga 8. mail 2015, ja sellest tulenevalt tuvastada Syndicali õigus tutvuda rikkumismenetluse nr 2009/4426 dokumentidega ning kohustada esitama täielikult või osaliselt aktid ja dokumendid, mis olid loetletud eespool viidatud 6. mai 2015. aasta kirjaga INAMB-10/15 esitatud ja 8. mai 2015. aasta tähitud kirjaga edastatud dokumentidega tutvumise taotluses, ning tuvastada ka Syndiali õigus olla komisjoni poolt ametlikult ärakuulatud, et selgitada ja kinnitada kõnesolevas rikkumismenetluses käsitletavat teavet.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et rikutud ja/või vääralt on kohaldatud määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõiget 2.

Hageja on seisukohal, et käesolevas asjas ei hinnatud õigesti määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõike 2 lõpus sätestatud erandiks oleva komisjoni keeldumisõiguse piire, milleks on olukord, kus „[avaldamine teenib] ülekaalukaid üldisi huve”.

Loa saanud ja nüüdsest ellu viidav puhastusprojektis, mida peab hakkama teostama Cengio alal otse Syndial (tsooni omanik), on igati järgitud ühenduse põhimõtteid varasemalt kahjustatud alade taastamise ja keskkonnareostuse kõrvaldamise valdkonnas.

Itaalia Vabariigi poolt menetluses nr 2009/4426 võetud lähenemine paistab ootamatult ohverdavat üldise huvi, mida järgiti komisjoni etteheiteid pimesi järgivas riiklikus plaanis, unustades, et menetlus, mis viis ala puhastusprojekti heakskiitmiseni, toimus riiklikus plaanis heakskiitmiste suhtes ette nähtud korras, ja seda just ministeeriumis, mis nüüd vaidlustab selle õiguspärasuse. See, kui Syndialil lubataks kontrollida, et ühenduse põhimõtetega kooskõla konkreetselt ja jätkuvalt järgitakse, on järelikult käsitletav asjassepuutuva ülekaaluka üldise huvina, mis õigustab avaldamist artikli 4 lõike 2 mõttes.

Huvi, mille tõttu Syndial oma taotluse esitas, ei ole eraõiguslik - mis oleks õiguspärane -, vaid puudutab ka üldist laadi huvi, mis on asjassepuutuvam ning mis on seotud kõnealuse ühenduse menetluse ja riigisisese haldusmenetluse (mida kaitsevad selgesõnaliselt esimese puhul Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 41 ja teise puhul Itaalia Vabariigi põhiseaduse artikkel 97) õiglase ja korrakohase kulgemise huvi tõhusa kaitsega, kusjuures see huvi ei ole mitte ainult seotud eraõiguslike isikute (kes on otseselt huvitatud rikkumismenetluses vastu võetava otsuse tagajärgedest) kaitseõigustega, vaid konkreetsemalt põhiõigusega keskkonnakaitsealalisele teabele, mida kinnitavad liidu õiguse põhimõtted (ELTL artikli 191 lõige 2 ja lõike 3 esimene lõik, koosmõjus ELTL artiklis 11 märgitud põhimõttega, mida on rakendatud muu hulgas Euroopa Liidu ühinemisega Aarhusi 27. juuni 1998. aasta konventsiooniga).

2.

Teine väide, et rikutud või vääralt on kohaldatud määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõiget 6 - õigusvastane keeldumine tutvumisest osade dokumentidega.

Üldine juurdepääsukeelu eeldus, mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõike 2 kolmandas taandes „ei välista nimetatud huvitatud isiku õigust tõendada, et teatud dokumendile, mille avaldamist taotletakse, see erand ei laiene või et esineb ülekaalukas üldine huvi, mis õigustab määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõikes 2 ette nähtud dokumendi avaldamist” (vt Üldkohtu otsus, 25. märts 2015, T-456/13, punkt 64).

Käesolevas asjas on esitatud tutvumistaotlus dokumentide suhtes, mille avalikustamine ei ole vastuolus mitte mingi üldise huviga, vaid tegelikult teenib üldisi huve, arvestades, et ainult nende dokumentidega tutvudes on võimalik neist niisugust teavet saada, millest on kasu mitte ainult tehnilisest ja õiguslikust aspektist etteheidete tagasilükkamiseks rikkumismenetluses, vaid ka läbiviidud menetluse õiguspärasuse tõendamiseks - kuivõrd see toimus täielikult kooskõlas pädevate asutustega, et valida välja varem ACNA-le kuulunud Cengio ala puhastamiseks kõige sobivam projekt, järgides ühenduse põhimõtteid varasemalt kahjustatud alade taastamise ja kestvate keskkonnameetmete valdkonnas - ning selle projekti elluviimiseks.

Juurdepääsu oleks saanud piirata dokumentidega, mille on toimikusse esitanud Itaalia Vabariik, jättes välja need dokumendid, mis on juba menetlustoimikus.