16.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 381/52


22. septembril 2015 esitatud hagi – Guiral Broto versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Gastro & Soul GmbH (Cafe Del Sol)

(Kohtuasi T-549/15)

(2015/C 381/63)

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Ramón Guiral Broto (Marbella, Hispaania) (esindaja: advokaat J. de Castro Hermida)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Saksamaa)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalist osa „CAFE DEL SOL” sisaldav ühenduse kujutismärk – kaubamärgitaotlus nr 6 104 608

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti viienda apellatsioonikoja 16. juuli 2015. aasta otsus asjas R 1888/2014-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja tunnistada vastuvõetavaks vastulause, mis põhineb vastulause esitajale Ramón Guiral Brotole kuuluval prioriteetsel kaubamärgil ehk Hispaania kaubamärgil nr 2348110, mis on registreeritud Nizza kokkuleppe klassi 42 kuuluvate teenuste jaoks;

pärast vastulause vastuvõetavaks tunnistamist jätta jõusse vastulausete osakonna otsus, millega lükati tagasi Saksa äriühingu Gastro & Soul GmbH esitatud ühenduse kaubamärgi taotlus nr 006104608 CAFE DEL SOL järgmiste teenuste osas: Nizza kokkuleppe klassi 43 kuuluvad „toitlustusteenused; majutus- ja toitlustusteenused”, või kui Üldkohtul puudub selleks pädevus, siis saata asi Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojale tagasi, kohustades viimast vastulause vastuvõetavaks tunnistama;

seoses tõenditega lubada lisaks haldusmenetluses esitatud tõenditele esitada tõendid, mis on lisatud käesolevas asjas esitatud hagile ning mis kannavad numbreid 1–14, nagu on märgitud hagile lisatud dokumentide loetelus.

Väide

Väited ja peamised argumendid on samad, mis on esitatud kohtuasjas T-548/15.