7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/77


25. juunil 2015 esitatud hagi – Windrush Aka versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Dammers (The Specials)

(Kohtuasi T-336/15)

(2015/C 294/92)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Windrush Aka LLP (London, Ühendkuningriik) (esindajad: barrister S. Malynicz ja solicitor S. Britton)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Jerry Dammers (London, Ühendkuningriik)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: ühenduse sõnamärk „The Specials” – ühenduse kaubamärk nr 3 725 082

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: tühistamismenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 18. märtsi 2015. aasta otsus asjas R 1412/2014-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

jätta Siseturu Ühtlustamise Ameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hageja kohtukulud.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 15 lõigete 1 ja 2 rikkumine.