23.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 22/26


Üldkohtu 1. detsembri 2016. aasta otsus – Z versus Euroopa Liidu Kohus

(Kohtuasi T-532/15 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ametnikud - Hindamisaruanne - Avaliku Teenistuse Kohtu erapooletus - Kohtukoosseisu liikme taandamise taotlus - Kaitseõigused - Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele))

(2017/C 022/33)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Z (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Rollinger)

Teine menetluspool: Euroopa Liidu Kohus (esindajad: A. Placco, hiljem J. Inghelram ja Á. Almendros Manzano)

Ese

Apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 30. juuni 2015. aasta otsuse peale Z vs. Euroopa Kohus (F-64/13, EU:F:2015:72) selle kohtuotsuse tühistamise nõudes.

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Z-ilt.


(1)  ELT C 16, 18.1.2016.