4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/34


Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – AlzChem versus komisjon

(Kohtuasi T-284/15) (1)

((Riigiabi - Keemiatööstus - Otsus jätkata ettevõtte tegevust pankrotimenetluse ajal - Otsus, milles tuvastatakse riigiabi puudumine - Tühistamishagi - Isiklik puutumus - Vastuvõetavus - Riigiabi mõiste - Eelis - Eraõigusliku võlausaldaja kriteerium - Seostatavus riigiga - Põhjendamiskohustus))

(2019/C 82/38)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: AlzChem AG (Trostberg, Saksamaa) (esindajad: solicitor P. Alexiadis, advokaadid A. Borsos ja I. Georgiopoulos, hiljem solicitor P. Alexiadis, advokaadid A. Borsos, E. Kazili, P. Oravec ja K. Csach)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Conte ja L. Armati)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Slovaki Vabariik (esindaja: B. Ricziová) ja Fortischem a.s. (Nováky, Slovakkia) (esindajad: advokaadid C. Arhold, P. Hodál ja M. Staroň)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta otsuse (EL) 2015/1826 riigiabi SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) kohta, mida Slovakkia andis äriühingule NCHZ (ELT 2015, L 269, lk 71), artikkel 2.

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 15. oktoobri 2014. aasta otsuse (EL) 2015/1826 riigiabi SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) kohta, mida Slovakkia andis äriühingule NCHZ, artikkel 2.

2.

Mõista AlzChem AG kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

3.

Jätta Slovaki Vabariigi ja Fortischem a.s.-i kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 302, 14.9.2015.