201806150821955332018/C 231/232832015TC23120180702ET01ETINFO_JUDICIAL20180508202121

Kohtuasi T-283/15: Üldkohtu 8. mai 2018. aasta otsus – Esso Raffinage versus ECHA (REACH — Toimiku hindamine — Registreerimistaotluste vastavuse kontrollimine — Esitatud teabe kontrollimine ja toimiku hindamise järelmeetmed — Mittevastavusteatis — Üldkohtu pädevus — Tühistamishagi — Vaidlustav akt — Otsene ja isiklik puutumus — Vastuvõetavus — Õiguslik alus — Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklid 41, 42 ja 126)


C2312018ET2010120180508ET0023201212

Üldkohtu 8. mai 2018. aasta otsus – Esso Raffinage versus ECHA

(Kohtuasi T-283/15) ( 1 )

„(REACH — Toimiku hindamine — Registreerimistaotluste vastavuse kontrollimine — Esitatud teabe kontrollimine ja toimiku hindamise järelmeetmed — Mittevastavusteatis — Üldkohtu pädevus — Tühistamishagi — Vaidlustav akt — Otsene ja isiklik puutumus — Vastuvõetavus — Õiguslik alus — Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklid 41, 42 ja 126)”

2018/C 231/23Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Esso Raffinage (Courbevoie, Prantsusmaa) (esindaja: solicitor M. Navin-Jones)

Kostja: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (esindajad: C. Jacquet, C. Schultheiss, W. Broere ja M. Heikkilä)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Saksamaa Liitvabariik (esindaja: T. Henze), Prantsuse Vabariik (esindajad: D. Colas ja J. Traband) ning Madalmaade Kuningriik (esindajad: M. de Ree, M. Bulterman ja M. Noort)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada ECHA poolt 1. aprillil 2015 Prantsuse ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement’le (keskkonna, säästva arengu, transpordi ja elamumajanduse ministeerium) saadetud kiri „Määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel toimiku hindamise otsuse põhjal koostatud mittevastavusteatis“.

Resolutsioon

1.

Tühistada Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) 1. aprilli 2015. aasta kiri Prantsuse ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement’le (keskkonna, säästva arengu, transpordi ja elamumajanduse ministeerium), mille pealkiri on „Määruse (EÜ) nr 1907/2006 alusel toimiku hindamise otsuse põhjal koostatud mittevastavusteatis“, koos selle kirja lisaga.

2.

Jätta Esso Raffinage’i ja ECHA kohtukulud nende endi kanda.

3.

Jätta Saksamaa Liitvabariigi, Prantsuse Vabariigi ja Madalmaade Kuningriigi kohtukulud nende endi kanda.


( 1 ) ELT C 320, 28.9.2015.