3.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 104/45


Üldkohtu 16. veebruari 2017. aasta otsus – Rumeenia versus komisjon

(Kohtuasi T-145/15) (1)

((EAGF ja EAFRD - Pindalapõhised meetmed - Rahastamisest välja jäetud kulud - Kindla määraga finantskorrektsioonid - Määruse (EL) nr 1306/2013 artikkel 52 - Põhjendamiskohustus - Proportsionaalsus))

(2017/C 104/63)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Pooled

Hageja: Rumeenia (esindajad: R.-H. Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, M. N. Horumbă, E. Mierlea ja M. T. Crainic, hiljem R.-H. Radu, V. Angelescu, R. Mangu, M. N. Horumbă, E. Mierlea ja M. T. Crainic)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Biolan ja G. von Rintelen)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada osaliselt komisjoni 16. jaanuari 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/103, mille kohaselt Euroopa Liidu rahastamine ei kata teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames (ELT 2015, L 16, lk 33).

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 16. jaanuari 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/103, mille kohaselt Euroopa Liidu rahastamine ei kata teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames, Rumeeniat käsitlevas osas.

2.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Rumeenia kohtukulud.


(1)  ELT C 178, 1.6.2015.