26.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 72/31


Üldkohtu 18. jaanuari 2018. aasta otsus – Kenup Foundation jt versus EIT

(Kohtuasi T-76/15) (1)

((Teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus - EIT - Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Horisont 2020 - Taotlusvoor teadmis- ja innovaatikakogukonna nimetamiseks - Hagejate taotluse tagasilükkamine - Määrus (EÜ) nr 294/2008 - Määrus (EL) nr 1290/2013 - Pädevuse õigusvastane delegeerimine))

(2018/C 072/39)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Kenup Foundation (Kalkara, Malta), Candena GmbH (Lunebourg, Saksamaa), CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (Ajdovščina, Sloveenia), Evotec AG (Hamburg, Saksamaa) (esindajad: advokaadid U. Soltész, C. Wagner, H. Weiß ja A. Richter, hiljem U. Soltész, H. Weiß ja A. Richter ning lõpuks U. Soltész ja H. Weiß)

Kostja: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (esindajad: M. Kern, keda abistasid advokaadid P. de Bandt ja M. Gherghinaru)

Hagejate toetuseks menetlusse astujad: Malta Vabariik (esindaja: advokaat E. Perici Calascione) ja Stiftung Universität Lüneburg (esindaja: advokaat F. Oehl)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada 9. detsembri 2014. aasta otsused, mille sisust teatati 10. detsembri 2014. aasta kirjas ning millega EIT nimetas teadmis- ja innovaatikakogukonna (CCI) „Tervislike eluviiside ja aktiivse vananemisega seotud innovatsioon“ ning lükkas konsortsiumi Kenup esitatud taotluse tagasi.

Resolutsioon

1.

Tühistada 9. detsembri 2014. aasta otsused, mille sisust teatati 10. detsembri 2014. aasta kirjas ning millega Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) nimetas teadmis- ja innovaatikakogukonna (CCI) „Tervislike eluviiside ja aktiivse vananemisega seotud innovatsioon“ ning lükkas konsortsiumi Kenup esitatud taotluse tagasi.

2.

Jätta EIT kohtukulud tema enda kanda ja mõista talt välja Kenup Foundationi, Candena GmbH, CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo ja Evotec AG kohtukulud.


(1)  ELT C 146, 4.5.2015.