25.1.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 27/78


17. novembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus parlament

(Kohtuasi F-142/15)

(2016/C 027/101)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: A. Tymen)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada parlamendi otsus jätta hageja esitatud abitaotlus rahuldamata ning nõue hüvitada väidetavalt tekitatud mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

tühistada 11. aprilli 2015. aasta vaikimisi tehtud otsus, millega hageja 11. detsembri 2014. aasta abitaotlus jäeti rahuldamata;

tühistada 20. augusti 2015. aasta otsus, mis saadi kätte 24. augustil 2015 ja millega jäeti rahuldamata hageja 24. aprilli 2015. aasta kaebus;

mõista kostjalt hagejale tekitatud mittevaralise kahju eest välja ex aequo et bono määratud hüvitis 50 000 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.