30.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 398/80


22. septembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-125/15)

(2015/C 398/95)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: S. Orlandi ja T. Martin)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus jätta hageja 2014. aasta edutamise raames palgaastmele AD8 edutamata ja hüvitada väidetavalt tekitatud mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 14. novembri 2014. aasta otsus jätta hageja 2014. aasta edutamise raames edutamata;

mõista komisjonilt tekitatud mittevaralise kahju eest välja 15  000 euro suurune summa;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.