8.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 48/97


Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 15. detsembri 2015. aasta otsus – Bonazzi versus komisjon

(Kohtuasi F-88/15) (1)

((Avalik teenistus - Ametnikud - 2014. aasta edutamine - Personalieeskirjade artikli 45 üldised rakendussätted - Nimekiri ametnikest, kelle edutamiseks tegid peadirektoraadid ja talitused ettepaneku - Hageja nime väljajätmine - Edutamiseks välja pakutud ametnike nimekirja vaidlustamise võimalus ametialase edutamise ühiskomitee juures - Ametialase edutamise ühiskomitee seisukoha puudumine - Teenete võrdlev hindamine, mille teostas ametisse nimetav asutus üksi))

(2016/C 048/111)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Matteo Bonazzi (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Ese

Nõue tühistada otsus jätta hageja Euroopa Komisjoni 2014. aasta edutamise raames järgmisele palgaastmele (AD 12) edutamata ja nõue hüvitada väidetavalt tekitatud mittevaraline kahju.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Jätta Matteo Bonazzi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.


(1)  ELT C 279, 24.8.2015, lk 61.