1.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/23


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 30. oktoobril 2015 – Europa Way Srl, Persidera SpA versus Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni jt

(Kohtuasi C-560/15)

(2016/C 038/34)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Europa Way Srl, Persidera SpA

Vastustajad: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Eelotsuse küsimused

1.

Kas vaidlustatud dekreetseaduse ja selle alusel vastu võetud rakendusaktidega on rikutud reegleid, mille kohaselt täidab televisioonituru reguleerimise ülesandeid sõltumatu haldusasutus (direktiivi 2002/21/EÜ (1), nn raamdirektiivi (muudetud direktiiviga 2009/140/EÜ (2)) artiklid 3 ja 8)?

2.

Kas vaidlustatud dekreetseaduse ja selle alusel vastu võetud rakendusaktidega on rikutud õigusnorme (direktiivi 2002/20/EÜ (3), nn lubade direktiivi artikkel 7 ja direktiivi 2002/21/EÜ, nn raamdirektiivi artikkel 6), milles on nähtud ette, et riigi sektorit reguleeriv sõltumatu asutus konsulteerib avalikkusega?

3.

Kas liidu õigusega – eelkõige ELTL artikliga 56, direktiivi 2002/21/EÜ, nn raamdirektiivi artikliga 9, direktiivi 2002/20/EÜ, nn lubade direktiivi artiklitega 3, 5 ja 7 ning direktiivi 2002/77/EÜ (4), nn konkurentsidirektiivi artiklitega 2 ja 4 ning diskrimineerimiskeelu, läbipaistvuse, konkurentsivabaduse, proportsionaalsuse, tõhususe ja teabe pluralismi põhimõtetega — on vastuolus see, kui tühistatakse menetlus beauty contest, mis algatati selleks, et heastada digitaalsete televisioonisageduste jaotamise süsteemis ettevõtjate õigusvastane kõrvaldamine turult ja tagada ligipääs väiksematele ettevõtjatele, ning see asendatakse teise tasulise hankemenetlusega, milles on osalejatele ette nähtud nõuded ja kohustused, mida ei olnud varem ette nähtud turul juba tegutsevate ettevõtjate suhtes, muutes konkureerimise tasuliseks ja ebamajanduslikuks?

4.

Kas liidu õigusega – eelkõige ELTL artikliga 56, direktiivi 2002/21/EÜ, nn raamdirektiivi artikliga 9, direktiivi 2002/20/EÜ, nn lubade direktiivi artiklitega 3, 5 ja 7, direktiivi 2002/77/EÜ, nn konkurentsidirektiivi artiklitega 2 ja 4, ELTL artikliga 258 ning diskrimineerimiskeelu, läbipaistvuse, konkurentsivabaduse, proportsionaalsuse, tõhususe ja teabe pluralismi põhimõtetega — on vastuolus see, kui sageduste jaotamise kava korraldatakse ümber, vähendades siseriiklikke võrke 25-lt 22-le (ja säilitades turul juba tegutsevatele ettevõtjatele sama multiplekside kättesaadavuse), vähendades hankeosasid maksimaalselt 3-le ja andes sagedusi suurte häirete ohuga ribas VHF-III?

5.

Kas õiguspärase ootuse põhimõttega niisugusena, nagu Euroopa Kohus on seda tõlgendanud, on kooskõlas see, kui tühistatakse menetlus beauty contest, mis ei võimaldanud apellantidel, kes olid juba lubatud tasuta menetlusse, saada kindlasti pakkujaks, kellega sõlmitakse leping mõne hankeosa puhul?

6.

Kas liidu sageduste kasutamise õiguste andmist käsitlevate õigusnormidega (direktiivi 2002/21/EÜ, nn raamdirektiivi artiklid 8 ja 9; direktiivi 2002/20/EÜ, nn lubade direktiivi artiklid 5 ja 7; direktiivi 2002/77/EÜ, nn konkurentsidirektiivi artiklid 2 ja 4) on kooskõlas niisugune õigusnorm nagu 2012. aasta dekreetseaduse nr 16 artikkel 3quinquies, mis on vastuolus raadio- ja televisioonituru omadustega?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) (ELT L 108, lk 33; ELT eriväljaanne 13/29, lk 349).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/140/EÜ, millega muudetakse direktiive 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, 2002/19/EÜ elektroonilistele sidevõrkudele ja nendega seotud vahenditele juurdepääsu ja vastastikuse sidumise kohta ning 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja teenustega seotud lubade andmise kohta (ELT L 337, lk 37).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta (ELT L 108, lk 21; ELT eriväljaanne 13/29, lk 337).

(4)  Komisjoni 16. septembri 2002. aasta direktiiv 2002/77/EÜ konkurentsi kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste turgudel (EÜT L 249, lk 21; ELT eriväljaanne 08/02, lk 178).