25.1.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 27/2


Rainer Typke 18. novembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 2. juuli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-214/13: Rainer Typke versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-491/15 P)

(2016/C 027/03)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Rainer Typke (esindaja: avocate C. Cortese)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 2. juuli 2015. aasta otsuse kohtuasjas T-214/13, Typke vs. Euroopa Komisjon, resolutsiooni punktid 2 ja 3;

tühistada Euroopa Komisjoni peasekretäri tehtud otsus menetluses Gestdem 2012/3258

mõista komisjonilt välja apellandi kohtukulud nii esimeses kui teises kohtuastmes.

Väited ja peamised argumendid

Oma apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant ühe ainsa väite, mis jaguneb kaheks osaks.

Esiteks tegi Üldkohus määruse nr 1049/2001 (1) ja eelkõige selle artikli 3 punkti a ja artikli 4 lõike 6 tõlgendamisel vea, kuna ta leidis, et asjaomaste artiklite kohaldamiseks elektroonilistele andmebaasidele tuleb teha vahet sidusandmebaasides säilitatud dokumentidega osalisel tutvumisel ja seal sisalduva teabega lihtsal tutvumisel. Dokumentidega tutvumist käsitleva määruse sätted viimast võimalust ei hõlma, kuna see viiks väidetavalt uue dokumendi koostamiseni. Nimelt tegi Üldkohus vea, kui ta peamiselt järeldas, et määrus nr 1049/2001 kohaldamisalasse ei kuulu taotlus tutvuda elektroonilise andmebaasiga, mis nõuab, et koostataks struktuurpäringukeeles päringud, mida asjaomane institutsioon ei ole „kõnealuse andmebaasi puhul enamvähem regulaarselt” varem kasutanud ja mis on „eelprogrammeeritud”, kuna see väidetavalt ei sisalda otsinguid kõnealuse andmebaasi jaoks olemasolevaid otsinguvahendeid kasutades, ja seetõttu viiks uue dokumendi koostamiseni.

Teiseks tegi Üldkohus vea, kui ta sedastas, et apellandi taotlus ei puudutanud olemasolevat dokumenti, ja igal juhul ei kuulunud määruse nr 1049/2001 kohaldamisalasse, tuginedes järgmistele vääradele järeldustele:

asjaomasel institutsioonil oleks võimatu vastata heakskiitvalt dokumentidega tutvumise taotlusele, kuna olemasolevad dokumendid ei vastaks taotlusele (esimese kohtuastme otsus, punkt 73) või kuna taotluse esitaja väidetavalt ei taotlenud nendega tutvumist (esimese kohtuastme otsus, punkt 67)

taotluse esitaja taotlus koostataks vastavalt skeemile, mida asjaomane andmebaas ei toeta, eelkõige andmetöötlustoimingute tõttu, mida nendeks vaja on (esimese kohtuastme otsus, punktid 58, 66, 68; 62, 63)

see nõuaks uue dokumendi koostamist, mis sisaldaks teavet uuel kujul ja vastavalt taotluse esitaja täpsustatud valikukriteeriumidele (esimese kohtuastme otsus, punktid 61, 67)

Pealegi, kõiki käesolevas lõigus kritiseeritud avaldusi tehes moonutas Üldkohus talle esitatud ja tema käsutuses olevate tõendite selget mõtet. Sama kehtib Üldkohtu avalduse kohta, et õiguspärasuse eeldust kohaldatakse käesoleval juhul asjaomase institutsiooni avaldusele, et dokumente, millega tutvumist taotleti, ei ole olemas (esimese kohtuastme otsus, punkt 66).


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (ELT L 145, lk 43, ELT eriväljaanne 01/003, lk 331).