19.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 346/11


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varbergs tingsrätt (Rootsi) 28. augustil 2015 – P versus Q

(Kohtuasi C-455/15)

(2015/C 346/12)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Varbergs tingsrätt

Põhikohtuasja pooled

Avaldaja: P

Puudutatud isik: Q

Eelotsuse küsimus

Kas asja arutav kohus peab Brüsseli II määruse artikli 23 punkti a (1) või mõne muu sätte kohaselt ja hoolimata selle määruse artiklist 24 keelduma tunnustamast otsust, mille Silute esimese astme kohus tegi 18. veebruaril 2015 (vt lisa A), ja sellest tulenevalt jätkama selles kohtus pooleli oleva hooldusõigust käsitleva kohtuasja menetlemist?


(1)  Nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000 (ELT L 338, lk 1, ELT eriväljaanne 19/006, lk 243).