7.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 294/39


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour constitutionnelle (Luksemburg) 29. juunil 2015 – ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA versus Luksemburgi Suurhertsogiriik

(Kohtuasi C-321/15)

(2015/C 294/51)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour constitutionnelle

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA

Vastustaja: Luksemburgi Suurhertsogiriik

Eelotsuse küsimus

Kas 23. detsembri 2004. aasta muudetud seaduse, millega luuakse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem, artikli 13 lõige 6, mis lubab pädeval ministril nõuda ilma hüvitist maksmata täielikult või osaliselt tagasi vastavalt sama seaduse artikli 12 lõigetele 2 ja 4 eraldatud, kuid ära kasutamata kvoodid, on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiviga [2003/87/EÜ], millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (1), ning konkreetsemalt selles ette nähtud saastekvootidega kauplemise süsteemi ülesehitusega, kusjuures see küsimus hõlmab küsimust, kas tegelikult on tegemist eraldatud, kuid ära kasutamata kvootide tagastamisega või jaatava vastuse korral isegi selleks kvalifitseerimisega, samuti küsimusele, kas need kvoodid võib õiguslikult määratleda varana?


(1)  EÜT L 275, lk 32.