24.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 279/22


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour du travail de Bruxelles (Belgia) 10. juunil 2015 – Office national de l'emploi (ONEm), M versus M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

(Kohtuasi C-284/15)

(2015/C 279/27)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour du travail de Bruxelles

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Office national de l'emploi (ONEm), M

Vastustajad: M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

Eelotsuse küsimused

1)

Kas sotsiaalkindlustusmääruse nr 1408/71 (1) artikli 67 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus see, kui liikmesriik keeldub kokku liitmast töötamisperioode, mis on vajalik[ud], et saada õigus töötuskindlustushüvitisele, mille eesmärk on täiendada osalise tööajaga töötamise eest saadavat töötasu, kui sellele tööle ei ole eelnenud mingit kindlustus- ega töötamisperioodi selles liikmesriigis?

2)

Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis kas sotsiaalkindlustusmääruse nr 1408/71 artikli 67 lõige 3 on kooskõlas eelkõige:

ELTL artikliga 48, kuivõrd tingimus, mis artikli 67 lõikega 3 on seatud töötamisperioodide kokkuliitmisele, võib piirata töötajate vaba liikumist ja nende võimalust asuda tööle teatud osalise tööajaga töökohtadel,

ELTL artikliga 45, mis „nõuab igasuguse kodakondsusel põhineva liikmesriikide töötajate diskrimineerimise kaotamist nii töölevõtmisel, töö tasustamisel kui ka muude töötingimuste puhul” ning milles on ette nähtud töötajate õigus „võtta vastu tegelikult tehtud tööpakkumisi” (sealhulgas osalise tööajaga töökohad) teistes liikmesriikides, „liikuda sel eesmärgil vabalt liikmesriikide territooriumil” ja viibida liikmesriigis, „et seal töötada kooskõlas selle riigi kodanike töösuhteid reguleerivate õigus- ja haldusnormidega”,

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 15 lõikega 2, milles on sätestatud, et „igal liidu kodanikul on vabadus otsida tööd, töötada […] kõikides liikmesriikides”?


(1)  Nõukogu 14. juuni 1971. aasta määrus (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes nõukogu 2. detsembri 1996. aasta määrusega (EÜ) nr 118/97 (EÜT 1997, L 28, lk 1; ELT eriväljaanne 05/03, lk 3) muudetud ja ajakohastatud redaktsioonis, mida on muudetud nõukogu 29. juuni 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 1606/98 (EÜT L 209, lk 1; ELT eriväljaanne 05/03, lk 308; edaspidi „sotsiaalkindlustusmäärus nr 1408/71”).