20.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 236/30


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Ireland (Iirimaa) 22. mail 2015 – Minister for Justice and Equality versus Francis Lanigan

(Kohtuasi C-237/15)

(2015/C 236/40)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Ireland

Põhikohtuasja pooled

Loovutamise taotleja: Minister for Justice and Equality

Üleandmise vastustaja: Francis Lanigan

Eelotsuse küsimused

1.

Millised tagajärjed tulenevad 13. juuni 2002. aasta raamotsuse Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (2002/584/JSK) (1) artiklis 17 – tõlgendatuna koostoimes selle raamotsuse artikliga 15 – ette nähtud tähtaegade järgimata jätmisest?

2.

Kas 13. juuni 2002. aasta raamotsuse Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (2002/584/JSK) artiklis 17 ette nähtud tähtaegade järgimata jätmisest tulenevad õigused isikule, keda on enne üleandmisotsuse tegemist peetud ette nähtud tähtaegadest kauem vahi all?


(1)  EÜT L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34.