28.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 441/6


Euroopa Kohtu (kümnes koda) 5. oktoobri 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

(Kohtuasi C-583/15) (1)

((Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Transpordipoliitika - Määrus (EÜ) nr 1071/2009 - Autoveo-ettevõtja - Lihtsustamine ja halduskoostöö - Artikli 16 lõiked 1 ja 5 - Autoveo-ettevõtjate riiklik elektrooniline register - Riiklike elektrooniliste registrite omavahel ühendamine))

(2016/C 441/08)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Hottiaux, M. M. Farrajota ja P. Guerra e Andrade)

Kostja: Portugali Vabariik (esindajad: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo ja C. Guerra Santos)

Resolutsioon

1)

Kuna Portugali Vabariik ei pidanud autveo-ettevõtjate riiklikku registrit ega seega ühendanud seda teiste liikmesriikide riiklike registritega, siis on see liikmesriik rikkunud kohustusi, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ, artikli 16 lõigetest 1 ja 5.

2)

Mõista kohtukulud välja Portugali Vabariigilt.


(1)  ELT C 38, 1.2.2016, lk 29.