3.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 104/19


Euroopa Kohtu (teine koda) 8. veebruari 2017. aasta otsus (Cour d’appel de Paris’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Carrefour Hypermarchés SAS versus ITM Alimentaire International SASU

(Kohtuasi C-562/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Võrdlev reklaam - Direktiiv 2006/114/EÜ - Artikkel 4 - Direktiiv 2005/29/EÜ - Artikkel 7 - Objektiivne hinnavõrdlus - Eksitav tegevusetus - Eri suurusega või eri tüüpi kauplustes müüdavate toodete hindu võrdlev reklaam - Lubatavus - Oluline teave - Teabe ulatus ja -kandja))

(2017/C 104/28)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel de Paris

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Carrefour Hypermarchés SAS

Vastustaja apellatsioonimenetluses: ITM Alimentaire International SASU

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta artikli 4 punkte a ja c koostoimes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiivi 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv), artikli 7 lõigetega 1–3 tuleb tõlgendada nii, et neist sätetest esimese mõttes lubamatuks võib osutuda selline reklaam, nagu käsitletakse põhikohtuasjas ning mis võrdleb eri suurusega või eri tüüpi kauplustes müüdavate toodete hindu olukorras, kus kauplused kuuluvad kaubakettidesse, millele kõigile kuulub eri suurusega ja eri tüüpi kauplusi ning kus reklaamija võrdleb oma kaubaketi suuremates või suuremat tüüpi kauplustes käibivaid hindu ja konkureerivate kaubakettide väiksemates või väiksemat tüüpi kauplustes käibivaid hindu, välja arvatud juhul, kui tarbijaid on reklaamis endas selgelt teavitatud, et võrreldi reklaamija kaubaketi suuremates või suuremat tüüpi kauplustes käibivaid hindu ja konkureerivate kaubakettide väiksemates või väiksemat tüüpi kauplustes käibivaid hindu.

Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab niisuguse reklaami lubatavuse väljaselgitamiseks kontrollima, kas põhikohtuasja asjaolusid arvesse võttes ei täida põhikohtuasjas vaidluse all olev reklaam objektiivse võrdlemise nõuet ja/või on oma laadilt eksitav, arvestades esiteks seda, kuidas keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, tajub asjassepuutuvaid tooteid, ja arvestades teiseks selles reklaamis sisalduvat teavet, iseäranis teavet, mis puudutab reklaamija kaubaketi kauplusi ja konkureerivate kaubakettide kauplusi, mille hindu võrreldi, ja üldisemalt kõiki selle reklaami tunnusjooni.


(1)  ELT C 27, 25.1.2016.