13.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 382/7


Euroopa Kohtu (suurkoda) 19. septembri 2017. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Iirimaa

(Kohtuasi C-552/15) (1)

((Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Teenuste osutamise vabadus - Mootorsõidukid - Mootorsõiduki liisimine või rentimine liikmesriigi residendi poolt teises liikmesriigis asuvalt tarnijalt - Registreerimismaks - Maksu täies ulatuses tasumine registreerimise hetkel - Maksu tagastamise tingimused - Proportsionaalsus))

(2017/C 382/06)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Wasmeier ja J. Tomkin)

Kostja: Iirimaa (esindajad: E. Creedon, L. Williams ja M. A. Joyce, keda abistasid M. Collins, SC, S. Kingston ja C. Daly, BL)

Resolutsioon

1.

Kuna Iirimaa kehtestas kohustuse tasuda lõpliku registreerimise korral kohaldatav sõidukite registreerimise maks täies ulatuses ette, olenemata sellest, kui pikk on kavandatav Iirimaale imporditud sõiduki selles liikmesriigis kasutamise tegelik kestus, ja kuigi liisingu või rendi ajutine kestus oli täpselt kindlaks määratud ja ette teada, rikkus Iirimaa ELTL artiklist 56 tulenevaid kohustusi.

2.

Kuna Iirimaa ei näinud sõidukite registreerimise maksu tagastamisel ette intressi maksmist ja pidas tagastatava registreerimismaksu summast kinni 500 euro suuruse halduskulu, rikkus ta ELTL artiklist 56 tulenevaid kohustusi.

3.

Mõista kohtukulud välja Iirimaalt.


(1)  ELT C 414, 14.12.2015.