3.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 104/18


Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 26. jaanuari 2017. aasta otsus – Hispaania Kuningriik versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-506/15 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) - Euroopa Liidu rahastamisest välja jäetud kulud - Määrus (EÜ) nr 1698/2005, määrus (EÜ) nr 1975/2006 ja määrus (EÜ) nr 796/2004 - Maaelu arengu toetusmeetmed - Ebasoodsate looduslike tingimustega piirkonnad - Kohapealsed kontrollid - Loomkoormuse koefitsient - Loomade loendamine))

(2017/C 104/27)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Hispaania Kuningriik (esindaja: M. A. Sampol Pucurull)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon (esindajad: I. Galindo Martín ja G. von Rintelen)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Prantsuse Vabariik (esindajad: D. Colas ja A. Daly)

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.

3.

Prantsuse Vabariik kannab ise oma kohtukulud.


(1)  ELT C 381, 16.11.2015.