21.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 277/4


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 15. juuni 2017. aasta otsus (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismasi eelotsusetaotlus – Leedu) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra versus„Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ UAB

(Kohtuasi C-436/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Euroopa Liidu finantshuvide kaitse - Määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 - Artikli 3 lõige 1 - Rahastamine Ühtekuuluvusfondist - Piirkondliku jäätmekäitlussüsteemi rajamise projekt - Eeskirjade eiramine - Mõiste „mitmeaastane programm“ - Mitmeaastase programmi täielik lõpetamine - Aegumistähtaeg))

(2017/C 277/04)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Kostja:„Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ UAB

Menetluses osalesid: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, „Skirnuva“ UAB, „Parama“ UAB, „Alkesta“ UAB, „Dzūkijos statyba“ UAB

Resolutsioon

1.

Mõiste „mitmeaastane programm“ nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta artikli 3 lõike 1 teise lõigu teise lause tähenduses hõlmab projekti, mida käsitleb põhikohtuasi ja mis seisneb konkreetse piirkonna jäätmekäitlussüsteemi rajamises, mille elluviimine on kavandatud toimuma mitme aasta vältel ning mida rahastatakse Euroopa Liidu vahenditest.

2.

Määruse nr 2988/95 artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellise „mitmeaastase programmi“ raames, mida käsitleb põhikohtuasi, toime pandud eeskirjade eiramise aegumise tähtaega hakatakse vastavalt määruse nr 2988/95 artikli 3 lõike 1 esimesele lõigule arvestama kõnealuse eiramise toimepanekust alates, kusjuures täpsustada tuleb, et kui tegemist on „jätkuva või korduva“ eiramisega, siis hakatakse aegumistähtaega vastavalt määruse nr 2988/95 artikli 3 lõike 1 teisele lõigule arvestama päevast, mil eeskirjade eiramine lõpeb.

Lisaks loetakse „mitmeaastane programm“ määruse nr 2988/95 artikli 3 lõike 1 teise lõigu teise lause tähenduses „täielikult lõpetatuks“ programmi reguleerivate eeskirjade kohaselt ette nähtud lõppkuupäevast alates. Eeskätt loetakse „mitmeaastane programm“, mida reguleerib nõukogu 16. mai 1994. aasta määrus (EÜ) nr 1164/94, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond, (muudetud nõukogu 21. juuni 1999. aasta määrusega (EÜ) nr 1264/1999 ja nõukogu 21. juuni 1999. aasta määrusega (EÜ) nr 1265/1999 ning aktiga Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta) kõnealuse sätte tähenduses „täielikult lõpetatuks“ sellest kuupäevast alates, mis on Euroopa Komisjoni otsuses, millega selline projekt heaks kiidetakse, määratud tööde lõpetamiseks ja sellega seotud abikõlblike kuludega seotud maksete tegemiseks, kui komisjon seda tähtaega oma uue otsusega ei pikenda.


(1)  ELT C 337, 12.10.2015.