14.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 419/19


Euroopa Kohtu (teine koda) 22. septembri 2016. aasta otsus (Oberlandesgericht Düsseldorf’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – combit Software GmbH versus Commit Business Solutions Ltd

(Kohtuasi C-223/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Määrus (EÜ) nr 207/2009 - Euroopa Liidu kaubamärk - Ühtsus - Segiajamise tõenäosuse tuvastamine ainult ühes liidu osas - Asjaomase määruse artiklis 102 ette nähtud keelu territoriaalne ulatus))

(2016/C 419/24)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Hageja: combit Software GmbH

Kostja: Commit Business Solutions Ltd

Resolutsioon

Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 1 lõiget 2, artikli 9 lõike 1 punkti b ja artikli 102 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et kui ELi kaubamärkide kohus tuvastab, et tähise kasutamine tingib selle ELi kaubamärgiga segiajamise tõenäosuse Euroopa Liidu territooriumi ühes osas, kuid mitte muudes osades, siis peab see kohus tuvastama sellest kaubamärgist tuleneva ainuõiguse rikkumise ja andma korralduse, millega keelatakse selline kasutamine kõikjal Euroopa Liidu territooriumil, välja arvatud territooriumi see osa, mille puhul on tuvastatud segiajamise tõenäosuse puudumine.


(1)  ELT C 294, 7.9.2015.