8.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 48/6


Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 10. detsembri 2015. aasta otsus (Finanzgericht Düsseldorf’i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – TSI GmbH versus Hauptzollamt Aachen

(Kohtuasi C-183/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Ühine tollitariifistik - Tariifne klassifitseerimine - Kombineeritud nomenklatuur - Alamrubriik 9027 10 10 - Aerodünaamilised osakeste suurust mõõtvad ultraviolettseadmed - Osakeste käsiloendurid))

(2016/C 048/09)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: TSI GmbH

Vastustaja: Hauptzollamt Aachen

Resolutsioon

Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta I lisas (muudetud komisjoni 19. septembri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 1031/2008) sisalduvat kombineeritud nomenklatuuri tuleb tõlgendada nii, et niisugused aerodünaamilised osakeste suurust mõõtvad ultraviolettseadmed ja osakeste käsiloendurid, nagu on vaidluse all põhikohtuasjas, ei kuulu KN-i alamrubriiki 9027 10 10.


(1)  ELT C 254, 3.8.2015.