15.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 448/36


27. oktoobril 2014 esitatud hagi – Monster Energy Company versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Home Focus (MoMo Monsters)

(Kohtuasi T-736/14)

(2014/C 448/45)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Monster Energy Company (Corona, Ameerika Ühendriigid) (esindaja: solicitor P. Brownlow)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Home Focus Development Ltd (Tortola, Briti Neitsisaared)

Andmed Siseturu Ühtlustamise Ameti menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane vaidlusalune kaubamärk: sõnamärk „MoMo Monsters” – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 1 0 5 13  372

Menetlus Siseturu Ühtlustamise Ametis: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 7. augusti 2014. aasta otsus asjas R 1167/2013-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

Väide

määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 8 lõike 5 rikkumine.