15.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 448/33


9. oktoobril 2014 esitatud hagi – Tweedale versus Euroopa Toiduohutusamet

(Kohtuasi T-716/14)

(2014/C 448/42)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Antony C. Tweedale (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat B. Kloostra)

Kostja: Euroopa Toiduohutusamet

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tuvastada, et Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) on rikkunud seoses komisjoni 10. augusti 2011. aasta otsusega Århusi konventsiooni, määrust (EÜ) nr 1049/2001 ja määrust (EÜ) nr 1367/2006;

tühistada Euroopa Toiduohutusameti 30. juuli 2014. aasta otsus;

mõista kohtukulud välja Euroopa Toiduohutusametilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et vaidlustatud otsust vastu võttes rikkus EFSA ÜRO 25. juuni 1998. aasta keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni (Århusi konventsioon), mis on heaks kiidetud nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsusega 2005/370/EÜ, artikli 4 lõiget 4, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1367/2006 Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes (Århusi määrus) artikli 6 lõiget 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele artikli 4 lõiget 2. Neid sätteid rikkudes ei tunnustanud EFSA vaidlustatud otsuses kohustust avaldada teavet nõutud dokumentides käsitletud, keskkonda sattuvate heidete kohta.

2.

Teine väide, et vaidlustatud otsust vastu võttes rikkus EFSA määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõiget 2 ja tema kohustust tegutseda nii, et järgitakse Århusi konventsiooniga kooskõlas olevat tõlgendust juurdepääsu võimaldamisest keeldumise kohta, mis on Århusi konventsiooni artikli 4 lõike 4 alusel sätestatud määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõikes 2.