1.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 431/35


18. septembril 2014 esitatud hagi — EEB versus komisjon

(Kohtuasi T-685/14)

(2014/C 431/58)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: European Environmental Bureau (EEB) (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat S. Podskalská)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 11. juuli 2014. aasta otsus Ares (2014) 2317513, millega jäeti vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata hageja vaie komisjoni 31. märtsi 2014. aasta otsusele 2014/2002 final siseriikliku üleminekukava kohta, mille Bulgaaria Vabariik esitas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL tööstusheidete kohta artikliga 32;

tühistada komisjoni 31. märtsi 2014. aasta otsus C 2014/2002 final siseriikliku üleminekukava kohta, mille Bulgaaria Vabariik esitas kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL tööstusheidete kohta artikliga 32;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide, et komisjoni 11. juuli 2014. aasta otsus Ares (2014) 2317513 rikub Euroopa Liidu lepingu artiklit 17, määruse (EÜ) nr 1367/2006 artikli 2 lõike 1 punkti g ja artiklit 10, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni (Århusi konventsioon) selle koostoimes nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsusega 2005/370/EÜ keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel.

2.

Teine väide, et komisjoni 31. märtsi 2014. aasta otsus C 2014/2002 final rikub Euroopa Liidu lepingu artiklit 17, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL tööstusheidete kohta, komisjoni 10. veebruari 2014. aasta rakendusotsust 2012/115/EL, millega sätestatakse eeskirjad tööstusheiteid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2010/75/EL osutatud siseriiklike üleminekukavade jaoks, Århusi konventsiooni selle koostoimes nõukogu 17. veebruari 2005. aasta otsusega 2005/370/EÜ keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001. aasta direktiivi 2001/42/EÜ teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta.