27.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 380/17


26. augustil 2014 esitatud hagi – Frinsa del Noroeste versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

(Kohtuasi T-638/14)

2014/C 380/23

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Riveira, Hispaania) (esindaja: advokaat J. Botella Reyna)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA (Espirito Santo, Brasiilia)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

keelduda registreerimast ühenduse kaubamärki nr 1 0 3 29  721 FRISA klassi 29 kuuluvate kaupade ning klassidesse 35 ja 39 kuuluvate teenuste jaoks.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: teine menetluspool apellatsioonikojas

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnalist osa „FRISA” sisaldav kujutismärk klassidesse 29, 35 ja 39 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 1 0 3 29  721

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: hageja

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: sõnalist osa „Frinsa” sisaldav kujutismärk klassi 29 kuuluvate kaupade jaoks

Vastulausete osakonna otsus: rahuldada vastulause osaliselt

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vastulausete osakonna otsus ja lükata vastulause tervikuna tagasi

Väited: Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljas apellatsioonikoda ei analüüsinud oma 1. juuli 2014. aasta otsuses liidetud asjades R 1547/2013-4 ja R 1851/2013-4 hageja argumente, kuivõrd ta piirdus mõlema kaebuse suhtes identse otsuse tegemisega, analüüsides üksnes menetluse käigus esitatud tõendeid kasutamise kohta.