6.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 351/26


14. augustil 2014 esitatud hagi – Infocit versus Siseturu Ühtlustamise Amet – DIN (DINKOOL)

(Kohtuasi T-621/14)

2014/C 351/33

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Infocit – Prestação de Serviços, Comércio Geral e Indústria, Lda (Luanda, Angola) (esindaja: advokaat A. Oliveira)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: DIN – Deutsches Institut für Normung eV (Berliin, Saksamaa)

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 4. juuni 2014. aasta otsus asjas R 1312/2013-2.

Väited ja peamised argumendid

Ühenduse kaubamärgi taotleja: hageja

Asjaomane ühenduse kaubamärk: sõnamärk „DINKOOL” klassidesse 1–3, 5–7, 12, 16, 20 ja 21 kuuluvate kaupade jaoks – ühenduse kaubamärgi taotlus nr 10465946

Vastulause aluseks oleva kaubamärgi või tähise omanik: teine menetluspool apellatsioonikojas

Vastulause aluseks olev kaubamärk või tähis: rahvusvahelise kaubamärgi registreering nr 229048 ja varasem registreerimata tähis „DIN” Saksamaal

Vastulausete osakonna otsus: lükata vastulause tervikuna tagasi

Apellatsioonikoja otsus: tühistada vaidlustatud otsus ja lükata ühenduse kaubamärgi taotlus tervikuna tagasi

Väited: määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine