13.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 361/25


11. augustil 2014 esitatud hagi – Souruh versus nõukogu

(Kohtuasi T-612/14)

2014/C 361/38

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Souruh SA (Damaskus, Süüria) (esindajad: advokaadid E. Ruchat ja C. Cornet d’Elzius)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja põhjendatuks;

seetõttu tühistada 28. mai 2014. aasta otsus 2014/309/ÜVJP ja selle järgnevad rakendusaktid osas, milles need puudutavad hagejat;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet, mis on põhiosas identsed või sarnased kohtuasjas T-432/11: Makhlouf vs. nõukogu (1) esitatutega.


(1)  ELT C 290, lk 13.