1.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 431/28


4. juulil 2014 esitatud hagi – Rootsi versus komisjon

(Kohtuasi T-521/14)

(2014/C 431/50)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Pooled

Hageja: Rootsi Kuningriik (esindajad: A. Falk ja K. Sparrman)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tuvastada, et kuna Euroopa Komisjon ei võtnud vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks teaduslikud kriteeriumid endokriinseid häireid põhjustavate omaduste määratlemiseks, siis on ta rikkunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, artikli 5 lõiget 3;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Biotsiidide määruse (1) artikli 5 lõike 3 kohaselt peab komisjon hiljemalt 31. detsembril 2013 võtma vastu delegeeritud õigusaktid, millega määratakse kindlaks teaduslikud kriteeriumid endokriinseid häireid põhjustavate omaduste määratlemiseks. Hageja väidab, et nende delegeeritud õigusaktide vastu võtmata jätmisega on komisjon jätnud võtmata meetmed, mida ta seaduse alusel pidi võtma. Hageja on palunud komisjonil võtta delegeeritud õigusnormid vastu vastavalt biotsiidide määruse artikli 5 lõikele 3, kuid hageja hinnangul ei olnud komisjon oma vastuses määratlenud mingit seiskohta selles küsimuses ELTL artikli 265 teise lõigu tähenduses. Hageja väidab, et lisaks ei ole komisjon hagi esitamise ajal võtnud mingeid meetmeid väidetava tegevusetuse lõpetamiseks. Hageja hinnangul on komisjonil alus määrata kindlaks teaduslikud kriteeriumid endokriinseid häireid põhjustavate omaduste määratlemiseks ning kohaldada neid kriteeriume, mida biotsiidide määruse artikli 5 lõike 3 kohaselt tuleb kohaldada seni, kuni komisjon on vastu võtnud delegeeritud õigusaktid, millega määratakse kindlaks teaduslikud kriteeriumid endokriinseid häireid põhjustavate omaduste määratlemiseks.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT 2012 L 167, lk 1).