8.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 439/28


12. mail 2014 esitatud hagi – Arvanitis jt versus Euroopa Parlament jt

(Kohtuasi T-350/14)

(2014/C 439/38)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hagejad: Athanasios Arvanitis (Rhodos, Kreeka) ja veel 47 hagejat (esindaja: advokaat Ch. Papadimitriou)

Kostjad: Euroopa Parlament, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank, Eurorühm

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tuvastada, et kostjad ei ole vastu võtnud õigusnorme, et kohaldada täielikult Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtteid ja muu hulgas tähtajalise töö direktiivi nendega töösuhte lõpetamisel endise äriühingu Olympiaki Aeroporia poolt, mis sunniti peale Euroopa Komisjoni otsusega, mis võeti üle Kreeka õigusesse seadusega nr 3717/2008;

määrata, et hagejatele ja kõikidele endistele Olympiaki Aeroporia töötajatele, kellega lõpetati tööleping tööandaja algatusel, antaks liidu vahetut õigusmõju omava õigusnormiga – direktiivi, määruse või muu liidu õigusaktiga – võimalus saada hüvitist, millele neil oleks olnud õigus tähtajatu töölepingu alusel töötanud isikutena nendega Olympiaki Aeroporia algatusel töölepingu lõpetamise korral, ja

mõista igale hagejale välja summa 3 00  000 eurot ühenduse vahetut õigusmõju omava õigusnormiga, direktiivi, määruse või muu ühenduse õigusaktiga hüvitisena nende tekitatud kannatuste ja mure eest ning nende põhiõiguste ilmselge rikkumise ja karjääri enneaegse lõpetamise eest.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimene väide: seadus nr 3717/2008, millega nähti ette Olympiaki Aeroporia sulgemine ja kõigi ajutiste töötajatega töösuhte lõpetamine, on tegelikult ühenduse õigusakt, mis sisuliselt sunniti peale Euroopa Liidu institutsioonide poolt, muu hulgas Euroopa Keskpanga ja Euroopa Komisjoni poolt, ning kõik Kreeka valitsuse õigusnormid on vastu võetud Eurogrupi, ECOFIN-i, Euroopa Keskpanga ja Euroopa Komisjoni juhiste kohaselt või täpsemalt nende otsuste alusel.

2.

Teine väide: sellega, et endise äriühingu Olympiaki Aeroporia ajutisi töötajaid ei võrdsustatud Olympiaki Aeroporia muude, tähtajatu töölepingu alusel töötanud töötajatega, ning sellega, et esimestele ei makstud nendega töölepingu lõpetamisel mingit selget hüvitist, tekitati neile otsest, isiklikku ja olulist kahju ning võeti neilt võimalus teostada oma põhiõigusi.