21.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 128/25


Üldkohtu 17. detsembri 2021. aasta määrus – Legakis jt versus nõukogu

(Kohtuasi T-765/14) (1)

(Lepinguväline vastutus - Majandus- ja rahapoliitik - Küprose stabiilsustoetuse programm - Eurorühma 16. ja 25. märtsi 2013. aasta Küprost puudutavad avaldused - Eurorühma esimehe 21. märtsi 2013. aasta avaldus seoses Küprosega - Vale kostja - Ilmselge vastuvõetamatus)

(2022/C 128/36)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hagejad: Georgios Legakis (Palaio Faliro, Kreeka), Myrto Panagiota Legaki (Palaio Faliro), Maria Legaki (Palaio Faliro), Melina Legaki (Palaio Faliro) (esindaja: advokaat V. Christianos)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, M. Balta ja E. Dumitriu-Segnana,)

Ese

ELTL artikli 268 alusel esitatud nõue hüvitada kahju, mis tekitati hagejatele eurorühma 16. ja 25. märtsi 2013. aasta avaldustega ja eurorühma esimehe 21. märtsi 2013. aasta avaldusega.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Jätta Georgios Legakise, Myrto Panagiota Legaki, Maria Legaki ja Melina Legaki kohtukukud nende endi kanda.


(1)  ELT C 34, 2.2.2015.