23.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 389/58


Euroopa Kohtu 8. oktoobri 2015. aasta määrus – Nieminen versus nõukogu

(Kohtuasi T-464/14 P) (1)

((Apellatsioonkaebus - Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - 2010. ja 2011. aasta edutamine - Otsus mitte edutada ametnikku palgaastmele AD 12 - Õigus õiglasele kohtumenetlusele - Kaitseõigused - Kohtuliku kontrolli ulatus esimeses astmes - Ilmne kaalutusviga - Õigusnormi rikkumise ja faktiliste asjaolude moonutamise puudumine - Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu apellatsioonkaebus))

(2015/C 389/66)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Risto Nieminen (Kraainem, Belgia) (esindajad: advokaadid M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas ja J.-N. Louis, hiljem advokaat J.-N. Louis)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bauer ja E. Rebasti)

Ese

Apellatsioonikaebus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 10. aprilli 2014. aasta otsuse peale kohtuasjas Nieminen vs. nõukogu (F-81/12, EKL AT, EU:F:2014:50) selle kohtuotsuse tühistamise nõudes.

Resolutsioon

1.

Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Risto Nieminenilt.


(1)  ELT C 261, 11.8.2014.