23.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 389/57


Üldkohtu 5. oktoobri 2015. aasta määrus – Grigoriadis jt versus parlament jt

(Kohtuasi T-413/14) (1)

((Tegevusetuse tuvastamise ja kahju hüvitamise hagi - Kreeka valitsemissektori võla restruktureerimine - Erasektori kaasamine - Kahju, mis seisneb võlakirjade väärtuse vähenemises - Eurotsooni riigijuhtide või valitsuse liikmete ja liidu institutsioonide avaldused - Eurorühma avaldus - Ebaselgus, kas esineb põhjuslik seos väidetava kahjuga - Vastuvõetamatus))

(2015/C 389/65)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hagejad: Grigoris Grigoriadis (Ateena, Kreeka), Faidra Grigoriadou (Ateena), Ioannis Tsolias (Thessaloniki, Kreeka), Dimitrios Alexopoulos (Thessaloniki), Nikolaos Papageorgiou (Ateena) ja Ioannis Marinopoulos (Ateena) (esindaja: advokaat C. Papadimitriou)

Kostjad: Euroopa Parlament (esindajad: A. Troupiotis ja L. Visaggio), Euroopa Ülemkogu, Eurorühm, Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: A. de Gregorio Merino ja M. Balta), Euroopa Komisjon (esindajad: J.-P. Keppenne ja M. Konstantinidis) ja Euroopa Keskpank (EKP) (esindajad: P. Papapaschalis ja P. Senkovic)

Ese

Esiteks nõue, milles palutakse tuvastada, et kostjad on jätnud õigusvastaselt võtmata vajalikud meetmed selleks, et P.S.I.-kava (erasektori osalemine võla rahastamise programmis), millega vähendati Kreeka riigi võla väärtust, ei mõjutaks hagejatele väljastatud võlakirju, ning teiseks nõue, et hüvitataks kahju, mis tekkis hagejatele väidetavalt seoses viidatud õigusvastase tegevusetusega.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja Grigoris Grigoriadiselt, Faidra Grigoriadoult, Ioannis Tsoliaselt, Dimitrios Alexopouloselt, Nikolaos Papageorgioult ja Ioannis Marinopouloselt.


(1)  ELT C 439, 8.12.2014.