1.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 431/26


Üldkohtu presidendi 4. septembri 2014. aasta määrus – Erbslöh versus komisjon

(Kohtuasi T-296/14 R)

((Ajutiste meetmete kohaldamine - Riigiabi - Taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmise riiklik toetamine - Komisjoni otsus algatada riigiabi valdkonnas ametlik uurimismenetlus - Kohaldamise peatamise taotlus - Fumus boni juris))

(2014/C 431/45)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Erbslöh AG (Velbert, Saksamaa) (esindajad: advokaadid T. Volz ja B. Wißmann)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Maxian Rusche ja R. Sauer)

Ese

Taotlus peatada niisuguse otsuse õiguslik toime, millega komisjon algatas seoses Saksamaa taastuvenergiaseadusega ametliku uurimismenetluse riigiabi valdkonnas.

Resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.