4.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 82/27


Üldkohtu 12. detsembri 2018. aasta otsus – Krka versus komisjon

(Kohtuasi T-684/14) (1)

((Konkurents - Keelatud kokkulepped - Südame-veresoonkonna haiguste ravis kasutatava ravimi (originaal- ja geneerilistes versioonides) perindopriili turg - ELTL artikli 102 rikkumise tuvastamise otsus - Patendivaidluste lahendamise kokkulepe - Litsentsileping - Tehnoloogia omandamise kokkulepe - Eesmärgipõhine konkurentsipiirang - Tagajärjel põhinev konkurentsipiirang - Konkurentsiõiguse ja patendiõiguse tasakaalustamine))

(2019/C 82/30)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Sloveenia) (esindajad: advokaadid T. Ilešič ja M. Kocmut)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Castilla Contreras, B. Mongin ja C. Vollrath, keda abistas barrister D. Bailey)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada osaliselt komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsus C(2014) 4955 final ELTL artiklite 101 ja 102 kohase menetluse kohta (juhtum AT.39612 – Perindopril (Servier)) hagejat puudutavas osas.

Resolutsioon

1.

Tühistada komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsuse C(2014) 4955 final ELTL artiklite 101 ja 102 kohase menetluse kohta (juhtum AT.39612 – Perindopril (Servier)) artikkel 4 osas, milles tuvastatakse Krka Tovarna Zdravil d.d. osalemine selles artiklis käsitletud kokkulepetes.

2.

Tühistada otsuse C(2014) 4955 final artikli 7 lõike 4 punkt a.

3.

Tühistada otsuse C(2014) 4955 final artiklid 8 ja 9 Krka Tovarna Zdravilit puudutavas osas.

4.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.


(1)  ELT C 431, 1.12.2014.