25.1.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 27/50


Üldkohtu 8. detsembri 2015. aasta otsus – Giand versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Flamagas (FLAMINAIRE)

(Kohtuasi T-583/14) (1)

((Ühenduse kaubamärk - Vastulausemenetlus - Ühenduse sõnamärgi FLAMINAIRE taotlus - Siseriiklikud ja rahvusvahelised varasemad sõnalised kaubamärgid FLAMINAIRE - Suhteline keeldumispõhjus - Segiajamise tõenäosus - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b - Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine - Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 - Ne bis in idem))

(2016/C 027/62)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Giand Srl (Rimini, Itaalia) (esindaja: advokaat F. Caricato)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: P. Bullock)

Teine menetluspool apellatsioonikojas, menetlusse astuja Üldkohtus: Flamagas, SA (Barcelona, Hispaania) (esindaja: advokaat G. Hinarejos Mulliez)

Ese

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 11. juuni 2014. aasta otsuse (asi R 2117/2011-4) peale, mis käsitleb Flamagas, SA ja Giand Srl’i vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista Giand Srl-ilt välja kohtukulud ja Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) apellatsioonikoja menetlusega seoses kantud kulud, mille hüvitamist nõudis Flamagas, SA.


(1)  ELT C 351, 6.10.2014.