3.4.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 104/41


Üldkohtu 17. veebruari 2017. aasta otsus – Mayer versus EFSA

(Kohtuasi T-493/14) (1)

((Lähetatud riiklik ekspert - EFSA eeskirjad lähetatud riiklike ekspertide kohta - Otsus lähetust mitte pikendada - Dokumentidega tutvumine - Määrus (EÜ) nr 1049/2001 - Dokumentidega tutvumise võimaldamisest keeldumine - Eraelu puutumatust ja isikupuutumatust kaitsev erand - Isikuandmete kaitse - Määrus (EÜ) nr 45/2001 - Tuvastamistaotlus ja ettekirjutuse tegemise taotlus - Hagiavaldust täiendav menetlusdokument - Nõude muutmine - Vastuvõetavus))

(2017/C 104/57)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Saksamaa) (esindaja: advokaat T. Mayer)

Kostja: Euroopa Toiduohutusamet (esindajad: D. Detken, keda abistasid advokaadid R. Van der Hout ja A. Köhler)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud hagi, millega vaidlustatakse EFSA otsused, millega jäeti rahuldamata esiteks hageja taotlus pikendada tema lähetust riikliku eksperdina EFSAs ja teiseks hageja taotlus tutvuda EFSA valduses olevate dokumentidega.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.

Mõista kohtukulud, kaasa arvatud ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seotud kohtukulud välja Ingid Alice Mayerilt.


(1)  ELT C 329, 22.9.2014.