25.1.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 27/46


Üldkohtu 26. novembri 2015. aasta otsus – NICO versus nõukogu

(Kohtuasi T-371/14) (1)

((Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - Iraani vastu suunatud piiravad meetmed tuumarelvade leviku tõkestamiseks - Rahaliste vahendite külmutamine - Põhjendamiskohustus - Ilmne hindamisviga))

(2016/C 027/56)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Šveits) (esindajad: solicitor J. Grayston, advokaadid P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta ja N. Pilkington)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Bishop ja I. Rodios)

Ese

Nõue tühistada 14. märtsi 2014. aasta kirjas sisalduv nõukogu otsus jätta hageja nimi nende isikute ja üksuste nimekirjadesse, kelle vastu on suunatud piiratud meetmed ja mis sisalduvad nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsuse 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP (ELT L 195, lk 39), mida on muudetud nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta otsusega 2012/635/ÜVJP (ELT L 282, lk 58), II lisas ja nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määruse (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010 (ELT L 88, lk 1), nagu seda rakendatakse nõukogu 15. oktoobri 2012. aasta rakendusmäärusega (EL) nr 945/2012 (ELT L 282, lk 16), IX lisas.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud välja Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl’ilt, kes ühtlasi kannab enda kohtukulud.


(1)  ELT C 261, 11.8.2014.