24.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 392/26


Üldkohtu 15. septemberi 2016. aasta otsus – PT Pelita Agung Agrindustri versus nõukogu

(Kohtuasi T-121/14) (1)

((Dumping - Indoneesiast pärit biodiisli import - Lõplik dumpinguvastane tollimaks - Määruse (EL) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 - Normaalväärtus - Tootmiskulud))

(2016/C 392/30)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: PT Pelita Agung Agrindustri (Medan, Indoneesia) (esndajad: advokaadid F. Graafsma ja J. Cornelis)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: S. Boelaert, hiljem H. Marcos Fraile, keda abistasid advokaadid R. Bierwagen ja C. Hipp)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Euroopa Komisjon (esindajad: J.- F. Brakeland, M. França ja A. Stobiecka-Kuik) ja Euroopa Biodiislikütuse Nõukogu (EBB) (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid O. Prost ja M.-S. Dibling)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada nõukogu 19. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1194/2013, millega kehtestatakse Argentinast ja Indoneesiast pärit biodiisli impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks, (ELT 2013, L 315, p. 2) osas, millega see kehtestab hageja suhtes dumpinguvastase tollimaksu.

Resolutsioon

1.

Tühistada nõukogu 19. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1194/2013, millega kehtestatakse Argentinast ja Indoneesiast pärit biodiisli impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks, artiklid 1 ja 2 PT Pelita Agung Agrindustri’d puudutavas osas.

2.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja PT Pelita Agung Agrindustri kohtukulud.

3.

Jätta Euroopa Komisjoni ja Euroopa Biodiislikütuse Nõukogu (EBB) kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 112, 14.4.2014.