31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/30


Üldkohtu 15. septembri 2016. aasta otsus – Molinos Río de la Plata jt versus nõukogu

(Kohtuasjad T-112/14–T 116/14 ja T-119/14) (1)

((Dumping - Argentinast pärit biodiisli import - Lõplik dumpinguvastane tollimaks - Tühistamishagi - Kutseühendus - Otsene puutumus - Isiklik puutumus - Vastuvõetavus - Määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 lõige 5 - Normaalväärtus - Tootmiskulud))

(2016/C 402/32)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Molinos Río de la Plata SA (Buenos Aires, Argentina) (kohtuasi T-112/14), Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A (Bahia Blanca, Argentina) (kohtuasi T-113/14), Vicentin SAIC (Avellaneda, Argentina) (kohtuasi T-114/14), Aceitera General Deheza SA (General Deheza, Argentina) (kohtuasi T-115/14), Bunge Argentina SA (Buenos Aires) (T-116/14), Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) (Buenos Aires) (kohtuasi T-119/14) (esindajad: advokaadid J.-F. Bellis, R. Luff ja G. Bathory)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: S. Boelaert ja B. Driessen, hiljem H. Marcos Fraile, keda abistasid advokaadid R. Bierwagen ja C. Hipp)

Kostja toetuseks menetlusse astujad: Euroopa Komisjon (esindajad: J.-F. Brakeland, M. França ja A. Stobiecka-Kuik), ja European Biodiesel Board (EBB) (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid O. Prost ja M.-S. Dibling)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõuded tühistada nõukogu 19. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1194/2013, millega kehtestatakse Argentinast ja Indoneesiast pärit biodiisli impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT 2013, L 315, lk 2) niivõrd, kui sellega kehtestatakse nimetatud kohtuasjade hagejate suhtes dumpinguvastane tollimaks.

Resolutsioon

1.

Liita kohtuasjad T-112/14, T-113/14, T-114/14, T-115/14, T-116/14 ja T-119/14 selles kohtuastmes menetluse lõpetava otsuse tegemiseks.

2.

Tühistada nõukogu 19. novembri 2013. aasta rakendusmääruse (EL) nr 1194/2013, millega kehtestatakse Argentinast ja Indoneesiast pärit biodiisli impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks, artiklid 1 ja 2 Molinos Río de la Plata SA-d, Oleaginosa Moreno Hermanos SAFICI y A-d, Vicentin SAIC-i, Aceitera General Deheza SA-d ja Bunge Argentina SA-d puudutavas osas.

3.

Jätta kohtuasjas T-119/14 hagi ülejäänud osas rahuldamata.

4.

Jätta kohtuasjades T-112/14–T-116/14, Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda. Mõista temalt välja ka Molinos Río de la Plata kohtukulud kohtuasjas T-112/14, Oleaginosa Moreno Hermanose kohtukulud kohtuasjas T-113/14, Vicentini kohtukulud kohtuasjas T-114/14, Aceitera General Deheza kohtukulud kohtuasjas T-115/14 ja Bunge Argentina kohtukulud kohtuasjas T-116/14.

5.

Jätta kohtuasjas T-119/14 Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) ja nõukogu kohtukulud nende endi kanda.

6.

Jätta Euroopa Komisjoni ja European Biodiesel Boardi (EBB) kohtukulud nende endi kanda.


(1)  ELT C 112, 14.4.2014.